ویژگی روغن ماساژ خوب

روغن هايي كه بوي تند دارند مصرف كننده و حتي اطافيان را ناراحت مي كند و بعضا حتي با شستشو تا مدت زيادي از بين نميروند بنا براين استفاده متناوب از روغنهاي معطر حس خوشايندي به ما نميدهد.
2- حساسيت زا نباشد:
اگر از روغن خالص و مرغوب براي ماساژ استفاده نشود پس از مدتي پوست واكنش آلرژيك نشان خواهد داد به همين خاطر بهترين روغن ها براي ماساژ روغنهاي گياهي بدون ناخالصي هستند.
3- خيلي چرب نباشد:
روغن هاي خيلي چرب مدت زيادي روي پوست مي مانند و تا قبل از جذب كامل حتي پوشيدن لباس نيز ناخوشايند مي شود.